Fosterdiagnostik av hjärtfel
Fosterdiagnostik syftar till att upptäcka allvarliga tillstånd. Målet är aldrig att upptäcka lindriga avvikelser. Alla gravida kvinnor i Sverige får ett erbjudande från mödravården om ett rutinultraljud vid 18-20 veckors graviditetslängd och nästan alla tackar ja till detta. Vid rutinultraljudet, som i allmänhet utförs av en specialutbildad barnmorska, kan många av de allvarliga hjärtfelen upptäckas men inte alla. Vissa hjärtfel är svåra att upptäcka och det krävs specialisering inom barn- och fosterkardiologi för att kunna se dem. Andelen hjärtfel som upptäcks vid rutinultraljudet ökar dock för varje år tack vare fortsatta utbildningsinsatser för barnmorskor och specialistläkare (obstetriker).

Om hjärtfel misstänks
Om hjärtfel misstänks vid rutinultraljudsundersökningen skickas en remiss för specialistundersökning hos en fosterkardiolog (som också är specialiserad inom barnkardiologi) så snart som möjligt. Sådana specialistmottagningar finns i Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala, och Umeå. Specialistundersökningen görs ofta i samarbete mellan en fosterkardiolog och obstetriker/fostermedicinare. Syftet är att kunna erbjuda de blivande föräldrarna bästa möjliga kompetens vad gäller diagnostik och prognosbedömning, inte bara beträffande ett påvisat hjärtfel, utan också vad gäller eventuella övriga avvikelser hos fostret. Detta samarbete är också betydelsefullt när det gäller planering av förlossning och information kring ett eventuellt avbrytande av graviditeten.

Fördel att känna till innan förlossningen
Vid vissa hjärtfel är det en klar fördel att känna till det innan förlossningen. Det är hjärtfel där det nyfödda barnet riskerar bli mycket sjukt eller avlida av sitt hjärtfel inom några timmar till dagar efter förlossningen om barnet inte snarast får behandling, så kallade duktusberoende hjärtfel. Om dessa hjärtfel är kända före förlossningen är det möjligt att planera förlossningen till sjukhus med barnkardiologisk och barnhjärtkirurgisk expertis (Göteborg eller Lund). Om hjärtfelet är känt innan barnet föds kan behandlingen startas innan det nyfödda barnet får symptom och barnets tillstånd kan då hållas stabilt fram till den första operationen. Vid ett specifikt hjärtfel, transposition av de stora artärerna, kan det ibland behövas en kateterbehandling (genom att en plastkateter förs in till hjärtat) direkt efter födseln för att förhindra att barnets tillstånd försämras akut. Denna behandling kan endast utföras vid några sjukhus i Sverige och då är det en stor fördel om barnet föds på något av dessa sjukhus.

Oregelbunden hjärtrytm
Ett annat hjärtproblem hos fostret som kan upptäckas i samband med kontrollerna på mödravårdscentralen är om hjärtat slår för fort, långsamt eller oregelbundet. Även då skickas remiss för specialistundersökning för att ta reda på vilken typ av avvikelse i hjärtrytmen det rör sig om, samt hur och om den behöver behandlas. Ibland kan man behandla avvikelser i fostrets hjärtrytm genom att den blivande mamman får äta medicin som därefter passerar över moderkakan till fostret. Sådan behandling är oftast framgångsrik.

Fortsatta kontroller
När hjärtfel upptäcks hos fostret rekommenderas fortsatta kontroller av fostrets hjärta under graviditeten. Ibland kan det finnas anledning att ta ett fostervattenprov för att undersöka om det samtidigt finns en kromosomavvikelse. I de allra flesta fall är det bäst för barnet att födas på normalt sätt. Man förbereder med information till förlossningen, nyföddhetsavdelningen och avdelningen för barn med medfödda hjärtfel. I de fall där det går att förutse att barnhjärtkirurgisk behandling kommer att bli aktuell under nyföddhetstiden, kan förlossning i Göteborg eller Lund rekommenderas i samråd med de blivande föräldrarna. I övriga fall förbereder man för förlossning på hemorten eller vid barnkardiologiskt centrum utan barnhjärtkirurgi men med alla andra nödvändiga resurser.

Fortsätta eller avbryta graviditeten
Då ett hjärtfel upptäcks före 22 veckors graviditetslängd finns det ett val att fortsätta eller avbryta graviditeten. Vid diagnos av ett svårt hjärtfel eller vid hjärtfel i kombination med andra allvarliga avvikelser, t.ex. kromosomavvikelser, väljer en del att avsluta graviditeten, utifrån den information de fått. Det är ett svårt och stort beslut. Det är därför viktigt att ta tid på sig, och väga in olika individuella och personliga faktorer. Tät och kontinuerlig kontakt med ansvariga läkare och/eller specialistsjuksköterska för att få svar på de frågor som uppstår är betydelsefull. En del personer kan finna stöd i att få tala med andra som är eller har varit i samma situation. Många söker information på internet och finner ibland värdefull och relevant information. Det är viktigt att diskutera den information som finns på internet tillsammans med ansvarig läkare för att få en så sann och nyanserad bild som möjligt. Arbete pågår för närvarande med att ta fram en svensk hemsida med sådan information.

Text: Barnkardiologerna Mats Mellander, Göteborg och Gunnar Bergman, Stockholm

 

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa