A

abcess: varsamling

absortion: upptagning

acyanotiskt hjärtfel: hjärtfel utan syrebrist i blodet

acetylsalisylsyra: smärtstillande och blodförtunnande medel

acidos: sänkt pH-värde u blodet ger dålig hjärtfunktion

adrenalin: stresshormon, ökar bland annat blodtryck och puls

alveoler: lungblåsor

analgetika: smärtstillande

anamnes: sjukhistoria

anatomos: förbindelse mellan blodkärl och andra håligheter

anemi: blodbrist

anestesi: narkos

aneurysm: utbuktning på blodkärl

angina pectoris: smärtsam kramp i hjärtats kranskärl

anomali: missbildning

antiarytmika: medicin mot onormal hjärtrytm

antibiotikam: edicin som dödar bakterier

antikoagulantia: blodförtunnande medel

antiseptisk: bakteriedödande

aorta: stora kroppspulsådern

aorta: klaffen klaffen mellan vänster kammare och aorta

artär: pulsåder med syrsatt blod från hjärtat till kroppen

artärnål: nål för provtaging och tryckmätning

arytmi: störningar i hjärtats rytm

asystole: hjärtstillestånd

atelektas: sammanfall av lungblåsor

atresi: aldrig utvecklad, total förträngning

atrioventrikulära noden: del av hjärtats retledningssystem

atrium: förmak

askultation: avlyssning av ljud från kroppshålor

avleding: placeringsställe för elektroderna vid till exempel EKG

B

bandning: operation; ett ”band” dras åt runt kroppspulsådern

betareceptorblockerare: medicin bland annat mot högt blodtryck och kärlkramp

biopsi: vävnadsprov

Blalock: shuntoperation, armartär utnyttjas till lungflödet

blodgas: blodprov för kontroll av andningen

bronkerna: luftrören till lungorna

bradycardi: långsam hjärtrytm

bäcken: sängpotta använd inom sjukvården

C

cavena: hålrum

chorade: sentrådar som förankrar segelklaffar i papillärmuskler

conduit:  konstgjort rör som transporterar blod

coronakärl: kranskärl som försörjer hjärtmuskel med blod

cyanos: blåaktig missfärgning av dåligt syrsatt blod

cyanotiskt hjärtfel: hjärtfel med syrebrist i blodet

D

defibrillera: med en elektrisk stöt återställa normal hjärtrytm

degenarativ: nedbrytande

diagnos: benämning av sjukdomen

disatoliskt tryck: blodtryck mätt under hjärtats avslappningsfas

digitalis: hjärtstärkande medel (fingerborgsört)

dilatation: utvidgning

dropp: vätska kontinuerligt tillförd via plastslang och nål

dränage: rör av plast med hål i väggarna, avleder sekret

diafragma: mellangärdet, muskel mellan bröstkorg och buk

dialys: blodrening via konstgjord njure

diureticum: vattendrivande medel

dyspné: andnöd

E

ECC: Extra Korporell Cirkulation, hjärtlungmaskin

Eisenmengers syndrom: permanent högt blodtryck i lungkretsloppet

ejektionsfraktion: den del av hela slagvolymen som pumpas ut

ejectionsperiod: den tid kammartömning tar

elektiv operation: planerad operation

emboli: propp som åkt i väg från platsen där den bildats

endokardium: hjärtats glatta innervävnad

enzym: biologisk katalysator

erytrocyt: röd blodkropp, transporterar syre och koldioxid

etiologi: orsak

excidera: skära ut

F

farmaka: läkemedel, medicin

fibros: ärrbildning

foramen ovals: liten fosterförbindelse mellan förmaken

focus rebar: punkt i hjärtat

Fontanoperation: höger förmak förbinds med lungpulsådern

Frenikusnerven: nerv till diafragman

frilägga: blottlägga organ eller kärl

förmaksflimmer: oregelbunden hjärtrytm utlöst från förmaken

G

graft: blodkärlsersättning

H

hemodynamik: blodets cirkulation

hemoglobin: pigment i röda blodkroppar som tar upp syre

hemolys: sönderfall av röda blodkroppar

heparin: ämne i kroppen som hindrar blod att levra sig

hepatit: leverinflammation

hisska bunten:  leder impulser från förmak till kammare

hjärtinfarkt: lokaliserad hjärtmuskeldöd

hjärtperistol:  hjärtcykeln; systole, diastole och paus

hyper: för mycket

hypertoni: högt blodtryck

hypertrofi: vävnads eller organförstoring utan några nya celler

hypertrofilera: öka sin massa

hypo: för lite

hypotoni: för lågt blodtryck

hypoglykemi: låg blodsockerhalt

hypotermi: låg kroppstemperatur

hypoxi: nedsatt syrgashalt i kroppsvävnaderna

hålven, nedre: samlar blodet från benen och bålens nedre del

hålven, övre: samlar blodet från huvud, armar och bålens övre del

I

insufficiens: otillräcklighet

intercostal: belägen mellan revbenen

interventionell: att gå in och ”blanda sig i”

intrauterin: belägen i livmodern

intravenös: direkt i blodet, om injektion

intubation: ett rör som läggs i luftstrupen, till exempel till respirator

invasiv: undersökning något som först genom huden, till exempel vid hjärtkateterisering

-it: inflammation

K

kalciumhämmare: medicin mot högt blodtryck och kärlkramp

kammarflimmer: oregelmässig hjärtverksamhet utan pumpförmåga

kanyl: spets för till exempel injektion

kateter: slang för inläggning i till exempel urinblåsa eller blodkärl

kapillärer: de minska blodkärlen

koagulera: levra sig, om blod

kollateraler: extra kärl till exempel till lungan

kongenital: medfödd

kontrastmedel: tillförs kroppen för att ge bild på röntgen

konvalescens: patients återhämtningsperiod efter en operation

korstest: blodprov, kontroll av givarblod mot mottagarblod

kumarinpreparat: blodförtunningsmedel

kärlkramp: bröstsmärta av för lite blod till hjärtmuskeln

L

leukocyt: vit blodkropp

lungven: kärl med syrsatt blod från lungor till vänster förmak

Lytisk cocktail: en blandning av medicin till premedicinering

M

meningit: hjärnhinneinflammation

metabolism: ämnesomsättning

mitralisklaffen: segelklaffen mellan vänster förmak och kammare

mortalitet: dödlighet

myokardiet: hjärtmuskulaturen

N

neonatalt: första levnadsmånaden

noninvasiv: undersökning utan att gå igenom huden, till exempel ultraljud

P

pace-elektrod: ledning fäst mellan hjärta och pacemaker

palliativ: avlastande, lindrande, om ej möjlig att åtgärda

papillarmuskler: koniska muskler i kamrarna, ingår i klaffapparat

pares: förlamning

patologiska: sjukliga

pedirati: läran om barnsjukdomar

perfusion: genomspolning av till exempel bodkärl med vätska

peri-: nära, runtom

perikardiet: hjärtsäcken

perinatalt: tiden närmast före och efter födseln

perkutant: genom huden

postoperativ: behandling efter operation

precordial: framför hjärtat

prematur: för tidigt född

premedicinering: lugnande och smärtstillande medicinering före operation

profylax: förebyggande behandling

psykofarmaka: medicin mot psykiska besvär

pulmonaris: lungpulsåder, får icke syresatt blod till lungorna

pulmonarisklaffen: fickklaffen mellan pulmonaris och höger kammare

pulmonell hypertension: förhöjt tryck i lungkretsloppet

R

Rastellioperation: condiut mellan höger kammare och lungkärl

recidiv: återfall

regularisering: att återställa normal hjärtrytm

respiration: andning (att räkna respiration/andetag per minut)

respirator: andningsapparat

ruptur: bristning

S

semipermeabelt membran: halvgenomsläpplig hinna

septum: skiljevägg

septostomi: göra hål i skiljevägg

sinusknutan: hjärtats egen pacemaker, impulsgivare

shunt: förbiledning

slagvolym: den blodvolym som vid systole drivs ut ur kamrarna

sond: slang som förs ner till till exempel magsäcken vid matning

stenos: förtägning

sternotomi: delning av bröstbenet i medellinjen

subkutant: under huden

sutur: stygn

switchoperation: operation vid transposition

systemkärl: kärl som leder ut blodet i stora kretsloppet

systoliskt tryck: blodtryck mätt under hjärtats sammandragning

T

tachyardi: hjärtat slår snabbt

tachypné: korta och snabba andetag

thorax: bröstkorg

totalt block: impulser kan inte ta sig fram från förmak till kammare

transposition: hjärtfel där kropps- och lungpulsåder bytt plats

tricuspidalisklaffen: segelklaffen mellan höger förmak och kammare

trombocyt: blodplätt innehåller medel för koagulationen

trombos: blodpropp

V

Vagusnerven: nerv till kropp och armar, sänker hjärtfrekvensen

ven: blodåder

vena cava inferior: se nedre hålvenen

vena cava superior: se övre hålvenen

ventrikel: kammare

ventrikel hypertrofi: förstoring av hjärtkammare

ventrikulära extraslag: extra hjärtslag utlösta i kammaren

venöst blod: icke syrsatt blod

vitium: fel, brist

voussure: bröstkorgsutbuktning

Ö

ödem vätskeutträde från celler till vävnad

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa