Information för föräldrar – Idrott för hjärtbarn
Vi vill här informera dig om hur du kan stödja ditt barn när det börjar med idrott. Varje hjärtbarn är unikt. Är du osäker på hur idrotten eller en speciell aktivitet, kan påverka ditt barn så bör du tillfråga barnets behandlande läkare. Det är viktigt att du i god tid tar kontakt med skolan innan ditt barn skall börja. Budget läggs året innan skolstart, det är bra att veta om extra ekonomiskt stöd behövs. Det är mer eller mindre en självklarhet att informera rektor och lärare inför skolstart, men många gånger ges nog inte tillräcklig tid till just idrottsläraren, som så väl behöver få reda på just hur ditt barn fungerar. Som förälder kan du känna att det blir ett evigt informerande men hellre en gång för mycket än för lite. Känns det svårt att informera om ditt eget barn? Du kanske uppfattas som en överbeskyddande förälder, eller om något annat problem uppstår, ta då hjälp av en utomstående person som kan berätta om barnet. Om skolsköterskan, kontaktförälder i Hjärtebarnsförbundet eller någon bekant som känner barnet väl informerar så kan det få en annan tyngd än om du själv gör det. Om ditt barn tidigare deltagit på idrottslektioner, t ex vid byte av stadie eller skola, ta dig då tid, sitt ner tillsammans och lyssna till hans/hennes erfarenheter. Ställ frågor om hur det har gått på idrottstimmarna. Vad har varit bra? Vad har varit mindre bra? Vilka aktiviteter har barnet kunnat vara med på? Vad har hen i sådana fall gjort istället? Hur har det gått i omklädningsrummet? Skriv ner det ni kommer fram till och ta det med er när ni tillsammans träffar idrottsläraren.

Alla barn har enligt skollagen rätt till utbildning, vilket givetvis också gäller ämnet idrott. Om en elev inte kan delta på samma sätt som de övriga eleverna måste en plan utarbetas så att även denna elev kan få en godtagbar undervisning. Bra att veta är att det är rektorn som är ytterst ansvarig för verksamheten i respektive skola, är du inte nöjd skall du vända dig till denne. Hjälper inte det får du gå vidare till nämnden som ansvarar för skolfrågor i din kommun. Om ditt barn vill prova på egna idrottsaktiviteter, så är det bra om de får tillfälle att göra det. Först efter ett försök vet ni om sporten är lämplig eller ej. Om ditt barn själv upptäcker att aktiviteten inte är bra så är det lättare att avstå, än om du som förälder talar om innan att detta klarar du inte av. Det finns sporter som är mindre lämpliga vid vissa hjärtfel t ex karate, rodd, dykning. Rådgör med ditt barns läkare. Vår förhoppning är att denna information skall hjälpa till att göra idrotten till en positiv upplevelse för ditt hjärtbarn. Alla har behov att röra på sig efter sina egna förutsättningar.

Information för idrottslärare – Idrott för hjärtbarn
Hjärtebarnsförbundet vill här informera dig, som är idrottslärare eller annan berörd skolpersonal, om hur det kan vara att ha ett barn med hjärtfel i ämnet idrott. I Sverige föds årligen ca 800 barn med hjärtfel. Varje hjärtbarn är unikt, därför går vi inte in på olika typer av hjärtfel och dessa barns förutsättningar Dots & frogs-4045att idrotta. Är du osäker på hur idrotten, eller en speciell aktivitet, påverkar det barn du möter, bör du tillfråga föräldrarna, eller i samråd med dem gå vidare till barnets behandlande läkare. I god tid innan ett hjärtbarn börjar skolan, eller byter stadie bör ett möte med föräldrar, klass och idrottslärare samt annan berörd skolpersonal äga rum. Där går ni tillsammans igenom hur just detta barn fungerar och vilka behov det har. Det är inte lätt att i förväg sätta sig in i hur barnet skall klara av idrotten. En del behov är uppenbara från början, andra kanske visar sig efter hand. Frågor att skaffa svar på kan vara: Hur klarar sig barnet i det dagliga livet? Hur har det gått på dagis- förskola? Vad har hänt om barnet tagit ut sig någon gång? Slutade det i huvudvärk, ont i benen, illamående eller liknande? Klarar barnet av att sätta sina egna gränser? Varierar orken från dag till dag? Har barnet extra svårt med något? Har barnet tidigare deltagit på idrottslektioner så är det viktigt att redan på detta stadium låta barnet komma tilltals och berätta om sina erfarenheter. Se till att diskutera helheten – idrottslektionen börjar och slutar i omklädningsrummet. Att byta om inför idrotten kan många gånger vara påfrestande för hjärtbarnet, både när det gäller att orka byta om och att visa sin kropp. En del barn upplever både ombyte och lektion som stökiga och röriga. Om det är möjligt så försök anpassa lektionen eller delar av den så att barnet kan delta. I samtal med ungdomar kommer det fram att tävlingsmoment och lagindelningar kändes mycket jobbiga, kanske ser det annorlunda ut idag, men det kan vara något att tänka på. För många hjärtbarn går det bra att delta i den ordinarie idrottsundervisningen om tillfälle till vila ges. Sker aktiviteterna utanför skolan så är det bra om barnet kan få hjälp med skjuts till och från, för att kunna ha energi över till själva aktiviteten.

Informationen till klasskamraterna är också viktig. Det kan vara svårt för kompisarna att förstå varför hjärtbarnet ibland vilar eller uteblir från vissa aktiviteter. Får kompisarna veta varför, så blir det oftast inte några problem. Idrottstimmar delas ibland med andra än den egna klassen, då bör även dessa barn informeras. Hjärtbarn som inte orkar med den vanliga idrotten blir kanske sittande och tittar på, eller blir befriade, vilket kanske inte är helt bra lösningar. De behöver ett mindre fysiskt krävande alternativ. Hjärtbarnen är som andra barn i behov av att få röra på sig efter sina egna förutsättningar. De behöver stärkande rörelser som inte är konditionskrävande, det bästa är naturligtvis om barnet kan få undervisning av en sjukgymnast som är specialiserad på hjärtbarn.

Att få åka iväg och bada i varmtempererad bassäng tillsammans med assistent kan också vara ett alternativ. Äldre barn kan ta med sig en kompis. Det kan dock vara bra att alternativ idrottsundervisning även innehåller kunskap om olika sporters regler samt hur redskap används. Efter en operation kanske barnet kan delta i idrotten, då kan det vara bra att ha en aning om vad idrott innebär. Idrottsdagar oroar många hjärtbarn flera dagar i förväg. barnet får samma information som alla andra barn och undrar för sig själv: ”Hur ska jag klara av denna aktivitet? Vad har de tänkt att jag skall göra?” Ta därför i förväg, reda på om de planerade aktiviteterna passar barnet. Här är det viktigt med en dialog – idrottslärare, barn och föräldrar. Dessa dagar medverkar ofta andra lärare och personal än barnets egna, och därför bör det utses en person som har ansvar och som ser till att barnet får den hjälp det behöver. Det kan gälla allt från att se till att barnet hänger med, att ordna skjuts till och från aktiviteten eller se till att barnet kommer hem om orken tryter. Kan inte barnet delta på idrottsdagen så har det rätt att få en mer passande aktivitet. Tänk tillsammans med barnet ut ett bra alternativ.

Alla barn har enligt skollagen rätt till utbildning, vilket givetvis också gäller ämnet idrott. Vårt råd är att du utarbetar en plan för hjärtbarnets idrottsundervisning, tillsammans med både barnet, föräldrarna och kanske en sjukgymnast.

Betyg i Idrott och Hälsa 
Generellt kan det ju vara problem i olika sammanhang att få betyg i ett eller annat ämne. Detta är framförallt skrivet för ämnet Idrott och Hälsa men kan givetvis appliceras på fler områden. Idrottsläraren har en skyldighet att så snart han/hon uppfattar att hen får problem att sätta betyg på en elev så skall hen prata med sin pedagogiska ledare (oftast rektor) och beskriva sitt problem. En åtgärdsplan eller ett åtgärdsprogram skall upprättas och i detta skede tas kontakt med föräldrar och elev informeras. I min värld är det bättre att eleven tidigt på höstterminen talar om för sin lärare att jag kommer att vilja ha betyget xx i ämnet Idrott och Hälsa. Då får läraren fundera utifrån elevens förutsättningar hur hen skall kunna se att eleven når målen i de olika delarna för att nå sitt betyg. Därtill kan sjukgymnast eller läkare skriva intyg om vissa delar i ämnet Idrott och Hälsa så kan läraren lägga detta åt sidan. I sammanhanget är värt att komma ihåg att exempelvis orientering är ett ämne som inte behöver bedrivas i skog och mark utan det är lika mycket värt om man exempelvis kan orientera med hjälp av bussarna i stan. Det viktigaste är att ingen elev skall ”råka ut för” att läraren kommer i slutet av vårterminen och meddelar att eleven skall få lägsta betyg i ämnet Idrott och Hälsa. Det är inte rimligt att läraren inte tar sitt ansvar och pratar med eleven under året och inte upprättar åtgärdsprogram. Sker detta tillvägagångssätt utan indikation i förväg utan ”bara” besked om lägsta betyg sent under vårterminen så anmäl det som ett ärende till skolinspektionen. Man arbetar mycket bra med att följa upp den här typen av ärenden. Se även Skollagen kapitel 10 §21

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa