Pulmonalisstenos: Orsaker, Symptom och Behandlingsalternativ

//

Carl Cooper

Pulmonalisstenos

Grundläggande Om Pulmonalisstenos

Pulmonalisstenos är en medfödd hjärtsjukdom där en förträngning uppstår i lungartärens klaff eller dess närliggande områden. Detta leder till en ökad belastning på höger kammare som ofta resulterar i olika grader av kammarhypertrofi och påverkar blodflödet till lungorna.

Definition och Classification

Pulmonalisstenos definieras som en förträngning i lungartärens klaff (valvulär), under klaffen (subvalvulär), eller ovanför klaffen (supravalvulär). Denna förträngning hindrar blodflödet från höger kammare till lungorna. Valvulär pulmonalisstenos är vanligast, följt av subvalvar och supravalvulär stenos.

Detta tillstånd graderas baserat på svårighetsgraden av förträngningen:

 • Mild pulmonalisstenos: Ofta asymtomatisk.
 • Moderat pulmonalisstenos: Kan leda till minskad uthållighet och trötthet.
 • Svår pulmonalisstenos: Kräver ofta kirurgiskt ingrepp.

Anatomi och Patofysiologi

Pulmonalisstenos påverkar strukturerna i lungartären och dess klaff. Klaffar kan vara förtjockade, smala eller missformade, vilket leder till ett hinder för blodflödet under systole. Som ett resultat måste höger kammare arbeta hårdare för att pumpa blod genom den trängre klaffen.

Långvarig belastning på höger kammare kan orsaka hypertrofi av högerkammaren. I svåra fall kan detta leda till försämrad hjärtfunktion och ökad risk för arytmier. Patienten kan uppvisa symtom som blå hud (cyanos), särskilt vid samtidig förekomst av andra hjärtfel som tetralogy of Fallot.

Obstruktionen kan förekomma på olika nivåer:

 • Valvar pulmonalisstenos: Förträngning direkt vid klaffen.
 • Subvalvar eller infundibular stenos: Förträngning under klaffen inom höger kammare.
 • Supravalvar stenos: Förträngning ovanför klaffen i lungartären.

Behandling av pulmonalisstenos kan inkludera kateterbehandling med ballongdilatation eller kirurgisk klaffbyte beroende på svårighetsgrad och patientens symtom.

Diagnostik och Behandling

A narrow pulmonary artery being widened by a balloon catheter during a diagnostic and treatment procedure

Denna sektion ger en översikt över hur pulmonalisstenos diagnostiseras och behandlas. Symtom, diagnostiska verktyg och behandlingsalternativ beskrivs here.

Symptom och Tecken

Vid mild pulmonalisstenos är de flesta patienter asymtomatiska. Symtom uppträder oftast när stenosen är måttlig eller svår, inklusive:

 • Blåsljud: Kraftigt systoliskt blåsljud hörs över lungartären.
 • Dyspné: Andfåddhet vid ansträngning.
 • Trötthet: Minskad uthållighet och snabb uttröttning.
 • Bröstsmärtor: Liknar angina.
 • Synkope: Förlorad medvetande.

I kritiska fall kan hjärtsvikt uppstå, vilket kan yttra sig i perifera ödem och leverförstoring.

Diagnostiska Metoder

Diagnostiseringen börjar med klinisk undersökning och går vidare med specifika test som:

 • Ekokardiografi: Primärt verktyg för att bedöma stenosens svårighetsgrad.
  • Doppler Ekokardiografi: Mäter peak gradient och peak velocity för att bedöma blodflödet genom klaffen.
 • EKG: Kan visa tecken på högerkammarhypertrofi och high med rätt grenblock (RBBB).
 • Röntgen av bröstkorgen: Visar eventuellt förstorad hjärtsilhuett.
 • Cardiac MRI eller CT: Avancerade bildtekniker för mer detaljerad visualisering om ekokardiografi är otillräcklig.

Behandlingsalternativ

Behandlingen varierar beroende på stenosen svårighetsgrad:

 • Mild pulmonalisstenos: Kräver ofta ingen behandling mer än regelbunden uppföljning.
 • Ballongvalvuloplasti: Förstahandsval vid måttlig till svår valvulär stenos.
  • Involverar en kateter med en ballong för att vidga den trånga klaffen.
 • Pulmonalklaffbyten: Används för de som inte svarar på ballongvalvuloplasti eller där klaffen är gravt dysplastisk.
  • Bioprostetiska eller mekaniska klaffar kan sättas in.

Långsiktig uppföljning krävs för att övervaka för komplikationer som pulmonalisinsufficiens. Tät kontroll säkerställer att eventuella behandlingsbehov upptäcks tidigt och hanteras effektivt.

Associerade Tillstånd och Komplikationer

A narrow pulmonary valve causing heart complications in a medical setting

Pulmonalisstenos kan ofta uppstå tillsammans med andra medfödda hjärtfel och kan leda till olika komplikationer som kräver noggrann hantering. De mest relevanta tillstånden och problemen belysta nedan ger viktiga insikter i hanteringen av detta hjärtfel.

Samband med Andra Medfödda Hjärtfel

Pulmonalisstenos ses ofta i samband med andra medfödda hjärtfel såsom atrial septal defect och patent ductus arteriosus. Patienter med Noonan syndrome eller Williams syndrome kan också ha pulmonalisstenos.

 • Alagille syndrome och peripheral pulmonary stenosis är andra tillstånd kopplade till pulmonalisstenos.
 • Högersidig hjärthypertrofi (RV hypertrophy) uppstår ofta på grund av långvarigt ökat tryck i höger kammare.

De flesta av dessa tillstånd upptäcks tidigt med hjälp av hjärtmurmel eller genom diagnostiska metoder som MRI och cardiac catheterization.

Komplikationer och Hantering

Uttalad pulmonalisstenos kan leda till cyanosis, shortness of breath, och chest pain. Patienter kan uppleva hjärtrytmrubbningar och sviktande hemodynamik. Carcinoid syndrome kan påverka hjärtklaffarna.

 • Ballongvidgning och stentplacering är vanliga behandlingar för att lindra symptomen.
 • Allvarliga fall kan kräva kirurgisk reparation.
 • Pulmonary artery aneurysm och pulmonary insufficiency är potentiella risker.

Gravida kvinnor med pulmonalisstenos bör övervakas noggrant eftersom tillståndet kan förvärras under graviditeten. Regleringar med en kardiolog är avgörande för effektiv hantering och för att förebygga infektion och svullnad.

Hjärtebarn favicon

Hjärtebarn.se
Vasagatan 12
111 20 Stockholm

[email protected]

Skänk en gåva